top of page

Financiële vaardigheden

We spreken van financiële redzaamheid wanneer iemand zijn inkomsten en uitgaven in balans heeft, nu en in de toekomst. De term is zowel van toepassing op individuen die dit zelf doen als op individuen die bepaalde moeilijkheden ervaren en daarvoor de gepaste ondersteuning zoeken. In die dienst- en hulpverleningstrajecten is het belangrijk om te streven naar een zo groot mogelijke redzaamheid en enkel die taken over te nemen die (tijdelijk) een struikelblok vormen. Naarmate deze trajecten vorderen, is het aangewezen om vaardigheden te versterken met het oog op financiële redzaamheid. Voor taken waarvoor professionele ondersteuning nodig of wenselijk is, moet worden nagedacht hoe dit vorm kan krijgen.

Om uitgaven en inkomsten langdurig in evenwicht te houden, zijn verschillende financiële vaardigheden van tel. De belangrijkste houden verband met zicht krijgen op het beschikbare budget, plannen van uitgaven, besparen op uitgaven en ordenen van administratie.

Op initiatief van BIZ Kempen en in samenwerking met het CAW Kempen en de Kempense OCMW's ontwikkelt CEBUD een overzicht van de financiële vaardigheden waarover cliënten moeten beschikken om financieel (zelf)redzaam te zijn. Hiervoor vertrekken we van de vaardigheden die het Nibud naar voren schuift:

  1. Voldoende inkomsten verwerven om van te leven

  2. Geldzaken organiseren

  3. Verantwoord besteden (hier en nu)

  4. Voorbereid zijn op onvoorziene gebeurtenissen en toekomstige wensen (vooruitkijken)

 

Ontwikkelde kennis en werkmateriaal wordt hier gedeeld zodra het beschikbaar is.

bottom of page