top of page

Kinderopvang en onderwijs - voor gezinnen met kinderen

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Kinderopvang met inkomenstarief

In een kinderopvang met inkomenstarief wordt de prijs berekend volgens het inkomen. Het inkomenstarief in een inkomensgerelateerde kinderopvang is wettelijk geregeld en is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste. Hiervoor moet je een attest inkomenstarief voorleggen.

In een aantal gevallen geldt een individueel verminderd tarief in een kinderopvang met inkomenstarief. Voor dat individueel verminderd tarief wordt gekeken naar de situatie van de ouder of/en de situatie van de ‘inwonende persoon’ (meestal de partner).

Fiscale aftrek voor kinderopvang

Kinderopvang kost handenvol geld. Om ouders daarin te ondersteunen, is er een belastingvermindering voorzien voor de opvangkosten. 

 

Deze kosten worden ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Voorbeelden zijn: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, voor- en naschoolse opvang,...

Tegemoetkoming in kosten kinderopvang voor werkzoekenden in opleiding

Als je als werkzoekende een door VDAB erkende opleiding volgt, kan je een vergoeding krijgen voor de opvang van jouw kinderen.

  • Kinderen die nog niet naar school kunnen gaan: tijdens je opleiding krijg je de werkelijke kosten voor voltijdse kinderopvang terugbetaald tot de kinderen naar school kunnen gaan

  • Schoolgaande kinderen in het kleuter- of basisonderwijs: tijdens je opleiding worden de kosten voor buitenschoolse kinderopvang vergoed als de opvang gebeurt in een erkende instelling.

Schooltoeslag voor kinderen in kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs

Naar school gaan kost geld. De schooltoeslag van de Vlaamse overheid helpt ouders om de kosten te dragen. Naar schatting 1 op de 4 leerlingen en studenten heeft recht op een toelage.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het Groeipakket. Je schooltoeslag wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler Groeipakket. Je moet dus geen aanvraag meer indienen.

Studietoelage voor studenten hoger onderwijs

Studeren kost geld. De studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen ouders om de kosten te dragen. Naar schatting 1 op de 4 leerlingen en studenten heeft recht op een toelage. Kijk dus zeker na of je hiervoor in aanmerking komt. Als je in in de voorbije schooljaren al recht had op een schooltoelage wordt je dossier automatisch opgestart.

Verminderd inschrijvingsgeld universiteit of hogeschool

Studenten in het hoger onderwijs moeten inschrijvingsgeld betalen. Dat bedrag wordt jaarlijks door de gemeenschappen vastgelegd.

  • Studenten die een studietoelage krijgen, hebben recht op een verlaagd inschrijvingsgeld: zij worden beurstariefstudenten genoemd.

  • Studenten die niet in aanmerking komen voor een beurs maar wel over beperkte financiële middelen beschikken, worden 'bijna-beursstudenten' genoemd. Ook zij komen in aanmerking voor een vermindering van het inschrijvingsgeld.

bottom of page