top of page

Gezondheid - voor personen met VT

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg (VT)

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enzovoort goedkoper.


Je hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming als je:

  • meer dan drie maanden ononderbroken een leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW ontvangt.

  • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt.

  • een toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid ontvangt.

  • een toeslag ontvangt voor een kind met medische ongeschiktheid van minstens 66%.

  • in het ziekenfonds ingeschreven bent als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV’s).

  • in het ziekenfonds ingeschreven bent als wees.


Je kan ook recht hebben op VT op basis van een inkomensonderzoek.

 

Voor kwetsbare groepen is er een specifieke berekeningswijze. Dat is zo voor wie:

  • weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde of wees is.

  • erkend is als persoon met een handicap.

  • al minstens 1 jaar volledig werkloos of arbeidsongeschikt is.

  • alleenstaande ouder is.


Denk je dat je recht hebt op VT maar hoorde je niets van jouw ziekenfonds? Neem dan gerust zelf contact op.

Sociale derdebetalersregeling bij huisarts

De sociale derdebetalersregeling is een regeling die ervoor zorgt dat je als patiënt enkel jouw deel van de kosten aan de huisarts moet betalen (het zogenaamde remgeld). Het ziekenfonds betaalt de arts rechtstreeks de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. De huisarts is verplicht deze regeling toe te passen voor iedereen die VT heeft.

 

Daarnaast kan je ook bij andere zorgverstrekkers zoals tandarts, kinesist, logopedist, ... informeren of zij de derdebetalersregeling ook willen toepassen. Let wel, zij zijn dat niet verplicht.

Sociale maximumfactuur gezondheidszorg

Medische kosten kunnen hoog oplopen. Dankzij de ‘maximumfactuur’ (MAF) worden je jaarlijkse uitgaven beperkt tot een bepaald grensbedrag. Als je dit plafond bereikt, betaalt je ziekenfonds automatisch je volgende gezondheidsuitgaven in datzelfde jaar integraal terug (ook je remgeld). Voor personen met VT geldt er een lager grensbedrag.

Globaal medisch dossier (huisarts)

Het aanmaken van een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij je huisarts heeft enkele voordelen. Het zorgt ervoor dat je huisarts beter kan overleggen met andere artsen die je onderzocht hebben, en dat je huisarts je beter kan opvolgen. Daarnaast krijg je ook een hogere terugbetaling door het ziekenfonds voor een raadpleging bij je huisarts. Met het recht op VT en de toepassing van de derdebetalersregling betaal je voor een consultatie bij de huisarts 1 euro. Het ziekenfonds maakt de rest van het bedrag rechtstreeks over aan je huisarts.

Verminderde zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming

Iedereen die in het Vlaams gewest woont en ouder is dan 25 jaar, is verplicht elk jaar een zorgpremie te betalen voor de Vlaamse sociale bescherming. Personen die recht hebben op de verhoogde terugbetaling betalen een verminderde bijdrage van 27 euro. Wie toegelaten is tot de collectieve schuldenregeling, betaalt geen bijdrage.

Verminderde bijdrage voor acute gezinszorg

De bijdrage die je betaalt voor gezins- en thuiszorg wordt bepaald op basis van een inkomensonderzoek en je graad van zorgbehoevendheid. 


Wie plots en onvoorzien nood heeft aan gezinszorg betaalt een vast uurtarief. Als je VT hebt, betaal je dan 4,55 euro per uur in plaats van 7,58 euro. Dit tarief wordt gedurende 2 weken gehanteerd. Daarna wordt het tarief berekend op basis van je inkomen en zorgbehoevendheid.

Verminderde bijdrage voor hulpverlening door een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt hulpverlening aan mensen met een ernstig psychisch-psychiatrisch probleem of een probleem dat zou kunnen erger worden. De huisarts of het CLB kunnen je doorverwijzen naar een CGG.

 

Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg heeft recht op een verminderd tarief van 4 euro per gesprek.

bottom of page