top of page

Financiële ondersteuning - voor personen met een handicap of chronische ziekte

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Groeipakket)

Sommige kinderen hebben als gevolg van een beperking of handicap een specifieke ondersteuningsbehoefte. Zij hebben maandelijks recht op een extra bedrag, bovenop het basisbedrag van het Groeipakket. Dat extra bedrag noemen we de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (vroeger heette dat de ‘verhoogde kinderbijslag’). Het bedrag van de zorgtoeslag hangt af van de mate waarin het kind meer ondersteuning nodig heeft dan zijn/haar leeftijdsgenoten.

Verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap - voor kinderen geboren voor 1/1/2019

De toeslag voor kinderen met een handicap is een bijkomende premie (naast de gewone kinderbijslag) voor ouders van een kind tussen 0 en 21 jaar met een handicap of aandoening. Tot de maand waarin een kind met een handicap 21 jaar wordt, kan je de toeslag krijgen.


De toeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte die geboren zijn voor 1 januari 2019, blijft gebaseerd op de oude kinderbijslagregeling. Je vindt hier de bedragen van de gezinsbijslagen en participatietoeslagen.

 

Verhoging van de belastingvrije som voor personen met een handicap

Als je kinderen of volwassenen met een handicap ten laste hebt, heb je recht op een bijkomende verhoging van je belastingvrije som. Dat betekent dat een groter deel van je inkomen niet belast wordt en dat je verschuldigde belasting dus verlaagt.

In je belastingaangifte vermeld je het aantal kinderen of personen met een handicap ten laste. De belastingvrije som wordt hierop automatisch aangepast.

Vermindering van onroerende voorheffing voor personen met een handicap

Huurders of huiseigenaars met gezinsleden met een handicap kunnen in het Vlaamse Gewest  vermindering krijgen van onroerende voorheffing. De vermindering wordt toegekend voor de woning waarin een persoon met een handicap op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft volgens het bevolkingsregister.

 

Het is de bedoeling dat deze vermindering ten goede komt aan de bewoner van de woning, ongeacht of hij eigenaar of huurder is.


De vermindering wordt toegekend op basis van attesten.

  • Voor eigenaars wordt de vermindering automatisch toegekend op het aanslagbiljet.

  • Huurders moeten de vermindering eenmalig aanvragen. De vermindering van de onroerende voorheffing wordt aan de eigenaar van de woning toegekend. Deze moet echter worden uitbetaald aan de huurder of worden verrekend in de huurprijs.

Zorgforfait voor chronisch zieken

Als je chronisch ziek bent, hoge medische kosten hebt en sterk afhankelijk bent van de hulp van anderen, kan je een beroep doen op het zorgforfait voor chronisch zieken. Afhankelijk van je verlies aan zelfredzaamheid heb je recht op een van de drie bedragen.

Het ziekenfonds keert dit jaarlijks forfait automatisch uit. Denk je toch recht te hebben, neem dan zeker contact op met je ziekenfonds.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Als je zwaar zorgbehoevend bent, kan je via de Vlaamse zorgverzekering een maandelijkse tegemoetkoming ontvangen als vergoeding van niet-medische kosten. Je moet deze tegemoetkoming zelf aanvragen.

 

Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op de tegemoetkoming. Voor meer informatie over deze voorwaarden kan je terecht bij je behandelende arts, eens thuiszorgdienst waarvan je gebruik maakt of het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.

Tegemoetkoming Hulp van derden

Als je arbeidsongeschikt bent en voor bepaalde taken in het dagelijks leven hulp van anderen nodig hebt, kan je bovenop je ziekte-uitkering een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen. Deze tegemoetkoming betreft een vast bedrag.

Een van de voorwaarden is dat je ernstig zorgbehoevend bent: dit betekent dat je ernstige problemen hebt op het vlak van mobiliteit, huishouding, zelfzorg, communicatie en sociale contacten. Je aanvraag richt je tot de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Heel wat gemeenten hebben een gemeentelijke mantelzorgpremie. Als je  op regelmatige basis zorgt voor je partner, een familielid, een buur, een vriend, kom jij of de persoon waarvoor je zorgt misschien in aanmerking voor deze gemeentelijke mantelzorgpremie.

De reglementering en aanvraagprocedures van de gemeentelijke mantelzorgpremie zijn sterk uiteenlopend. Er zijn eveneens gemeenten die geen mantelzorgpremie voorzien.

Voor meer info neem je best contact op met de gemeentelijke welzijnsdienst, het OCMW of het Sociaal Huis van je gemeente. De reglementering en aanvraagprocedure kan je meestal vinden op de website van jouw gemeente.

Inhaalpremie voor langdurige arbeidsongeschiktheid

Als je minstens 1 jaar arbeidsongeschikt bent, ontvang je een inhaalpremie voor langdurige invaliditeit. Deze premie ontvangt u in de maand mei. Je ziekenfonds betaalt deze premie automatisch uit als je hierop recht hebt. Je hoeft dus zelf geen aanvraag in te dienen. 

Kankerfonds: individuele steun voor patiënten

Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker wil ervoor zorgen dat de ziektekosten voor de behandeling niet tot extra kopzorgen leiden. Daarom kan het een eenmalige steun toekennen aan patiënten, op basis van criteria als gezinsinkomen, andere tussenkomsten, verhouding tussen minimale medische oplegkosten en inkomen enzovoort.

Je kan deze steun niet aanvragen als patiënt, enkel sociale diensten van ziekenhuis, ziekenfonds, OCMW, CAW, Sociaal Huis, thuiszorgorganisatie, enzovoort kunnen dit. De voorwaarden om steun te krijgen, vind je hier.

Sociaal tarief telecom

Onder bepaalde voorwaarden kan je genieten van het sociaal tarief voor telefonie of internet. Dat is zo voor wie minstens 66% gehandicapt is en aan andere voorwaarden voldoet, voor wie lijdt aan gehoorverlies, voor wie een laryngectomie onderging en voor wie een militaire oorlogsblinde is. 


Je moet het sociaal tarief zelf aanvragen bij jouw operator. Hiervoor moet je bepaalde attesten toevoegen. Je kan het sociaal tarief verkrijgen bij deze operatoren. Lees meer over de kortingen die worden toegekend.

Tussenkomst in de reiskosten voor kankerpatiënten

Als je radiotherapie of chemotherapie tegen kanker krijgt, kan je een tegemoetkoming krijgen voor de reiskosten naar het ziekenhuis. Ook als ouder of wettelijke voogd van een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar die in een ziekenhuis is opgenomen, krijg je een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten.


Je moet daarvoor een formulier laten invullen en ondertekenen door je behandelende arts. Dat formulier bezorg je vervolgens aan je ziekenfonds. Het aanvraagformulier voor de kankerpatiënt zelf vind je hier, het aanvraagformulier voor de ouders of voogd van een minderjarige patiënt vind je hier.

Financiële en fiscale tegemoetkomingen

Als  persoon met een handicap heb je veel extra uitgaven. Daarom zijn er verschillende financiële en fiscale tegemoetkomingen waarop je recht kan hebben. Via de link hieronder krijg je een overzicht van alle bestaande  tussenkomsten.


Neem ook eens een kijkje op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Doventolk voor wie doof of slechthorend is

Als je doof of slechthorend bent, kan je elk jaar een aantal uur gratis beroep doen op een tolk Vlaamse gebarentaal (VGT). Je hebt recht op 18 uur per jaar als je op zoek bent naar werk en 10% van je effectieve werktijd als je een tolk nodig hebt om je werk beter uit te voeren. De VDAB gaat na of je een arbeidshandicap hebt en voldoet aan de voorwaarden. Je vindt alle informatie en de link naar het aanvraagformulier via de button hieronder.

Aanpassing arbeidsomgeving (voor wie een arbeidsbeperking heeft)

Als  je een handicap hebt en er aanpassingen in de arbeidsomgeving nodig  zijn opdat je jouw job kan uitvoeren, zijn er tegemoetkomingen mogelijk  in de kosten die hiervoor worden gemaakt.

Voor de werknemer is er een tegemoetkoming in de kosten van het arbeidsgereedschap en -kledij. Voor de werkgever is er een tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van de arbeidspost.

Gedeeltelijke vrijstelling van de erfbelasting voor een erfopvolger met een handicap

Personen  met een handicap krijgen een vrijstelling van de erfbelasting  (abattement) op een deel van de waarde van hun aandeel in de  nalatenschap. Er zijn enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Gedeeltelijke vrijstelling van de schenkrechten voor personen met een handicap

Als  een persoon met een handicap een schenking ontvangt, kan een abattement  (gedeeltelijke vrijstelling op de belastingen) toegepast worden.

bottom of page