top of page

Kinderen - voor personen met een leefloon/IGO

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Terugbetaalbaar belastingkrediet voor kinderen ten laste

Iedereen die kinderen ten laste heeft, heeft recht op een belastingvermindering. Gezinnen die weinig of geen belastingen moeten betalen, hebben recht op een terugbetaalbaar belastingkrediet voor hun kinderen. Dit is ook zo voor gezinnen die een leefloon of IGO hebben. Je vindt hier terug hoe hoog het terugbetaalbaar belastingkrediet is.

Individueel verminderd tarief voor kinderopvang

In een kinderopvang met inkomenstarief wordt de prijs berekend volgens het inkomen. Dat tarief is wettelijk geregeld en hangt af van het gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste. Je berekent zelf je tarief via de website van Kind en Gezin: https://mijn.kindengezin.be/.


Gezinnen met een leefloon hebben recht op een individueel verminderd tarief. Zij betalen 5,24 euro per dag voor opvang in een kinderopvang met inkomenstarief. Leefloongerechtigden die een opleidingstraject van de VDAB of het OCMW volgen, betalen 3,29 euro. Je vraagt dit tarief aan via je OCMW.

Kinderbijslag: extra ondersteuning via het Groeipakket

Het startbedrag, het basisbedrag en de schoolbonus zijn er voor elk kind. Maar sommige kinderen hebben ook extra ondersteuning nodig om te groeien.


Zij kunnen recht hebben op de sociale toeslag en/of een zorgtoeslag:  

 

Gezinnen met een leefloon of IGO hebben recht op een sociale toeslag. Die wordt automatisch uitbetaald voor de maanden waarin het gezin een leefloon of IGO heeft.

Kinderbijslag: extra ondersteuning voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 trad er een vernieuwd kinderbijslagsysteem in Vlaanderen in werking.


Gezinnen met kinderen die geboren waren vóór 1 januari 2019 behouden op gezinsniveau de bedragen van de oude kinderbijslagregeling zolang hun gezinssituatie niet wijzigt. Deze kinderen blijven ook recht geven op de leeftijdsbijslagen (op 6, 12 en 18 jaar).


Je vindt de bijkomende toeslagen en de bijhorende bedragen voor deze kinderen hier (scroll naar onder voor de sociale toeslag).

Schooltoeslag voor kinderen in kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs

Naar school gaan kost geld. De schooltoeslag van de Vlaamse overheid helpt ouders om de kosten te dragen.


Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag voor kinderen in het kleuteronderwijs en in het lager en secundair onderwijs automatisch berekend en uitbetaald. Je moet zelf geen aanvraag indienen. Gezinnen met een leefloon of IGO hebben recht op de uitzonderlijke schooltoeslag.

 

Denk je recht te hebben op een schooltoeslag, maar heb je eind december nog niets gekregen? Neem dan contact op met de uitbetaler van je Groeipakket. Je vindt jouw uitbetaler via de tool Zoek-je-uitbetaler.

Studietoelage voor studenten hoger onderwijs

Studeren kost geld. De studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen ouders en studenten om de kosten te dragen. Je kan zelf een aanvraag indienen. Gezinnen met een leefloon of IGO hebben meestal recht op de uitzonderlijke studietoelage.

Verminderd inschrijvingsgeld universiteit of hogeschool

Studenten in het hoger onderwijs moeten inschrijvingsgeld betalen. Dat bedrag wordt jaarlijks door de gemeenschappen vastgelegd.


  • Studenten die een studietoelage krijgen, hebben recht op een verlaagd inschrijvingsgeld: zij worden beurstariefstudenten genoemd.

  • Studenten die niet in aanmerking komen voor een beurs maar wel over beperkte financiële middelen beschikken, worden 'bijna-beursstudenten' genoemd. Ook zij komen in aanmerking voor een vermindering van het inschrijvingsgeld.

Volledige vrijstelling voor inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs

Wie een leefloon of IGO heeft en zich inschrijft in het volwassenenonderwijs, heeft recht op een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

 

Bij je inschrijving moet je een attest voorleggen waaruit blijkt dat je een leefloon of IGO krijgt.

Hulp bij het betalen van onderhoudsgeld

Wanneer je onderhoudsgeld moet betalen aan je kinderen maar je zelf van een leefloon moet leven, kan het OCMW je hierin bijstaan. Het OCMW kent namelijk bijzondere hulp toe aan personen die problemen hebben om het onderhoudsgeld voor hun kinderen te betalen of om de bijdrage voor een kind in jeugdbijstand te betalen. Je vraagt deze tussenkomst zelf aan bij het OCMW dat jouw leefloon uitbetaalt.

Voorschotten op niet-betaalde alimentatie

Heb je recht op onderhoudsgeld voor je kinderen, maar betaalt de onderhoudsplichtige niet waarop je recht hebt? Dan kan je de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) om voorschotten op het maandelijkse onderhoudsgeld vragen. Zij eisen deze voorschotten vervolgens terug van de onderhoudsplichtige. De dienst kan ook helpen om achterstallige alimentatie in te vorderen.

bottom of page